آدرس محل کار: تهران، خ شهید بهشتی ، خ پاکستان، کوچه دوم، ، پلاک 5 ،  کد پستی: 1531635711

    تلفن موبایل : 091253537983 ، فاکس : 88502575  ،

    ایمیل : Faridehfarahani2@gmail.com ، faridehfarahani@yahoo.com