وب سايت آموزشي مطالعات كيفي در پاسخ به نياز محققين و دانشجويان رشته هاي مختلف اعم از علوم اجتماعي، سلامت، پرستاري، مديريت، آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، سياستگذاري و غيره طراحي شده است . مدير وب سايت دكتر فريده خلج آبادي فراهاني ، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور است . به اعتقاد ايشان ، در حوزه كيفي دانشجويان و اعضاي هيات علمي دانشگاهها نيازهاي آموزشي و مشاوره اي برآورده نشده اي دارند كه آموزشهاي روتين دانشگاهي نمي تواند پاسخگوي آنها باشد و آموزشهاي ديگري به شكل كارگاهي و بخصوص با تمركز بر كارگروهي براي مهارت آموزي در اين حوزه ضروري است. ايده اين وب سايت زماني كليد خوردكه ايشان با استفاده از كانال تلگرامي خود با همين نام شروع به بارگذاري مطالب آموزشي مطالعات كيفي و اطلاع رساني در مورد كارگاههاي كيفي حضوري انجام داد و متوجه سوالات و ابهام ها و گاه برداشت هاي نادرست از پژوهش كيفي در بين دانشجويان و محققين گرديد. فراهاني از سال 2004 كه پايان نامه دكتراي خود را كه مطالعه اي تركيبي بود به پژوهش كيفي  علاقمند شد و از آن سال تاكنون به انجام چنين پژوهش هايي پرداخته و در كنار آن به راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي متعدد تحصيلات تكميلي در حوزه كيفي نيز پرداخته است. او از سال 1390 تاكنون هر ساله كارگاههاي مطالعات كيفي در علوم اجتماعي و سلامت و تحليل داده هاي كيفي با استفاده از نرم افزار مكس كيودا  براي دانشجويان و محققين دانشگاههاي سراسر كشور برگزار نموده است  و تاكنون بيش از 15 كارگاه و چهار وبينار آموزشي برگزار نموده است و حدود 300 دانشجو و محقق در اين حوزه آموزش داده است . اغلب كارگاههاي فوق در موسسه مطالعات و پژوهشهاي جامع و تخصصي جمعيت (www.psri.ac.ir) وابسته به وزارت علوم برگزار شده است.

در اين وب سايت موضوعات آموزشي در قالب دوره هاي آموزشي ويدئويي، صوتي و نوشتاري به علاقمندان و پژوهشگران عرضه مي شود.

موضوعات زير از مهمترين عناوين آموزشي در اين سايت آموزشي مي باشد:

 1. طراحي پژوهش كيفي
  • چيستي تحقيق كيفي
  • انواع پژوهش كيفي
  • طراحي مطالعه و انتخاب نمونه در تحقيق كيفي
 2. جمع آوري داده كيفي
  • انجام مصاحبه عميق
  • مشاهده
  • داده كاوي از دل اسناد
 3. تحليل داده هاي كيفي و گزارش آن
  • تحليل داده كيفي
  • اعتبار، پايايي و اخلاق در پژوهش كيفي
  • نوشتن گزارش پژوهشهاي كيفي
 4. انواع پژوهش كيفي
 • تحقيق كيفي بنيادي (Basic Qualitative Study )
 • پديدارشناسي يا فنومنولوژي
 • قوم نگاري يا اتنوگرافي
 • گراندد تئوري يا تئوري برپايه يا زمينه اي
 • تحليل روايت
 • تحليل انتقادي
 • تحقيق كيفي موردي
 • مصاحبه در مورد موضوعات حساس
 • اقدام پژوهي (Action Research)