انتشارات دکتر فریده فراهانی

 • شناسایی عوامل بازدارنده و ترغیب کننده مصرف فست فود در میان نوجوانان

  در سالهای اخیر مصرف فست فود به طور فزایندهای در بین نوجوانان افزایش یافته است و به یک نگرانی، مشکل عمده بهداشتی و عامل تهدید کننده سلامت تبدیل شده است ...

  download pdf file
 • تجربه زيسته زنان مطلقه شهر ساوه در حوزه روابط خانوادگي و اجتماعی

  امروزه، تعداد زناني كه همسران خود را بر اثر طلاق از دست داده اند رو به افزايش است. اين زنان به دليل فشارهاي اقتصادي و اجتماعي معمولاً تغييراتي را در روابط خود تجربه ميكنند ...

  download pdf file
 • بازاندیشی در معنای فرزند و دلالتهای آن در زندگی: رهیافت کیفی در زنان متاهل بی فرزند ساکن شهر تهران

  تحقیق حاضر، با هدف واکاوی معنای فرزند و نقش آن در فرزندآوری از دیدگاه زنان بی فرزند ساکن شهر تهران انجام شد. با استفاده از روش کیفی با رویکرد تفسیری بنیادی، ...

  download pdf file
 • مواجهه با محتواي خارج عرف جنسي(پورنوگرافي) در اينترنت و فضاي مجازي و تاثيرآن بر رفتارجنسي و روابط بين فردي نوجوانان در تهران

  به علت گستردگي دسترسي به اينترنت و فضاي مجازي در بين نوجوانان و جوانان و مواجهه اجتناب ناپذير با محتويات خارج عرف جنسي،...

  download pdf file
 • مواجهه با پورنوگرافی در اینترنت و تاثیرات روان شناختی برنوجوانان در شهر تهران

  هدف این مقاله واکاوی دیدگاه نوجوانان از تایثرات روانشناختی مواجهه با پورنگرافی در اینترنت در نو جوانان است...

  download pdf file