شهریور 31, 1399

چکیده

امروزه، تعداد زناني كه همسران خود را بر اثر طلاق از دست دادهاند رو به افزايش است. اين زنان به دليل فشارهاي اقتصادي و اجتماعي معمولاً تغييراتي را در روابط خود تجربه ميكنند. اين تحقيق با هدف كشف تجربيات زيستة زنان زير 35 سال مطلقه از تغييرات در روابط خـانوادگي و اجتمـاعي پـس از اطـلاق در شـهر سـاوه انجـام شـد. مصاحبهشوندگان از نظر وضعيت اشتغال و مادر بودن در شرايط متفاوتي قرار داشتند. نمونهگيري اين تحقيـق بـه شكل هدفمند و با روش گلولة برفي انجام شد. با توجه به اينكه تجربيات زنان در مورد ماهيت روابط آنان پـس از طلاق مورد كنكاش قرار ميگيرد، رويكرد اين تحقيق پديدارشناختي است. جوهرة مشترك در تجربيـات زنـان در روابط خانوادگي، محيط حمايتي و كنترلي و در روابط اجتماعي، طرد اجتماعي درونزا و برونزا و فضـاي نـاايمن شغلي و اجتماعي بود. اين نتايج كاربردهاي زيادي براي حمايتهـاي اجتمـاعي زنـان پـس از طـلاق و همچنـين آموزشهاي زوجين از تغييرات روابط پس از طلاق خواهد داشت.

download pdf file

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *