شهریور 31, 1399

چكيده

هدف این مقاله، واکاوی دیدگاه نوجوانان از تاثیرات روان‌شناختی مواجهه با پورنوگرافی(محتوای جنسی نامتعارف) در اینترنت در نوجوانان است. تعداد 54 مصاحبه عمقی با دانش‌آموز 18-15 ساله در شهر تهران (25 دختر ، 29 پسر) در خرداد 1395 با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انجام شد. مصاحبه‌های عمیق با رویکرد تحلیل محتوای موضوعی از نوع استقرایی تحلیل شدند. این تحقیق نشان داد که مواجهه با محتوای فوق تاثیرات مهم روان‌‌شناختی شامل اثرات شناختی، روانی و عاطفی دارد. تاثیرات فوق به ترتیب اهمیت عبارت بودند از: 1.درگیری شدید عاطفی-هیجانی (افت تحصیلی، تحریک و تهییج جنسی، بلوغ زودرس و بیداری زودرس جنسی، اعتیاد اینترنتی و رویا‌پردازی جنسی)، 2. آسیب شدید روحی-روانی و 3. ایجاد احساسات نامطلوب و مبهم. سیاستگذاران سلامت نوجوانان ضروری است که به طور جدی، تغییرات اجتماعی در عصر تکنولوژی ارتباطات شامل دسترسی به پورنوگرافی و اثرات آن بر سلامت‌روان نوجوانان و آسیبهای مربوط به آن توجه جدی کنند و مداخلات مناسب آموزشی و ساختاری طراحی گردد

Download PDF File

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *