نرم‌افزار مكس‌كيودا 10
آبان 16, 1399

موضوع / محور بحث کارگاه: تحليل داده‌هاي كيفي (به روش محتوايي موضوعي و تئوري زمينه‌اي)؛ معرفي ویژگی‌ها و منوهای نرم‌افزار مكس‌كيودا 10؛ نحوه استفاده از فايل‌هاي مصاحبه‌ها و مشاهدات براي تحليل در نرم‌افزار؛ اتصال بين فايل‌هاي مصاحبه و ساير مدارك؛ نحوه توليد كدها و طبقات؛ كدگذاري به دو روش قياسي و استقرايي؛ سازماندهي يا سيستم كدگذاري؛ ابزارهاي نمايشي در تفسير و تحليل داده‌ها؛ نمايش ماتريس كدها؛ رابطه بين كدها؛ نحوه گزارش‌گيري.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.