برنامه کارگاه‌های آموزشي سال 1400دوره های اموزشی

کارگاه پروپوزال نویسی پژوهش کیفی، 28 بهمن ماه 1400

نظر به گسترش روزافزون جایگاه مطالعات کیفی در علوم مختلف شامل علوم اجتماعی و علوم بهداشتی، گروه آموزشی و مشاوره مطالعات کیفی با همکاری موسسه تحقیقات جم
مقالات كيفيمقالات كيفي فارسیوبلاگ كيفي

تفاوت تحلیل محتوای کیفی (content analysis ) و گراندد تئوری (Grounded Theory)

اگرچه تحلیل محتوای کیفی با گراند تئوری در برخی از موارد اشتراکاتی دارند، ولی در موارد مهمی دارای تفاوت های عمده هستند که کمتر در ادبیات تحقیق کیفی به