کارگاه‌های آموزشي قبلی

كارگاه آموزشي تحليل داده‌هاي كيفي با استفاده از نرم‌افزار مكس‌كيودا 10 -1394

موضوع / محور بحث کارگاه: تحليل داده‌هاي كيفي (به روش محتوايي موضوعي و تئوري زمينه‌اي)؛ معرفي ویژگی‌ها و منوهای نرم‌افزار مکس‌کیودا 10؛ نحوه استفاده از
کارگاه‌های آموزشي قبلی

چهارمین كارگاه آموزشي تحلیل داده هاي كیفي با استفاده از نرم افزار مكس كیودا-10 ، مورخ اول اردیبهشت ماه 1395

نرم افزار مکس کیو دا 10، نرم افزار تحلیل داده‌های کیفی است که تنها به یک روبکرد منحصر به فرد از مطالعات کیفی اختصاص نداشته، بلکه قابلیت کاربرد درتحلیل