برنامه کارگاه‌های آموزشي سال 1400دوره های اموزشی

کارگاه پروپوزال نویسی پژوهش کیفی، 28 بهمن ماه 1400

نظر به گسترش روزافزون جایگاه مطالعات کیفی در علوم مختلف شامل علوم اجتماعی و علوم بهداشتی، گروه آموزشی و مشاوره مطالعات کیفی با همکاری موسسه تحقیقات جم