مقالات كيفي فارسی

عوامل ساختاري زمينه ساز مصرف پورنوگرافي در اينترنت در بين جوانان در تهران، يك مطالعه كيفي

دسترسی گسترده به اینترنت در بین جوانان و مواجهه اجتناب ناپذیر آنها با محتوای خارج عرف جنسی، نگرانی زیادی در مورد اثرات نامطلوب شناختی، روانی، رفتاری و
مقالات كيفي فارسی

مواجهه با محتواي خارج عرف جنسي در اينترنت و تاثيرآن بر رفتارجنسي و روابط بين فردي نوجوانان در تهران

به علت گستردگي دسترسي به اينترنت و فضاي مجازي در بين نوجوانان و جوانان و مواجهه اجتناب ناپذير با محتويات خارج عرف جنسي،… download pdf file
مقالات كيفي فارسی

بازاندیشی در معنای فرزند و دلالتهای آن در زندگی: رهیافت کیفی در زنان متاهل بی فرزند ساکن شهر تهران

تحقیق حاضر، با هدف واکاوی معنای فرزند و نقش آن در فرزندآوری از دیدگاه زنان بی فرزند ساکن شهر تهران انجام شد. با استفاده از روش کیفی با رویکرد تفسیری ب