فایل های روز اول كارگاه (شامل فايلهاي بخش  دوم و سوم مي باشد )

بخش دوم

بخش سوم

فایل های روز دوم (شامل فايلهاي بخش چهارم تا هفتم مي باشد)

بخش پنجم

بخش چهارم

بخش هفتم

بخش ششم

فایل های روز سوم (شامل فايل بخش هشتم است  كه حدود سه ساعته ميباشد).

بخش هشتم