مقالات كيفي فارسی

مواجهه با محتوای خارج عرف جنسی در اينترنت و تاثيرآن بر رفتارجنسي و روابط بين فردي نوجوانان در تهران

چکیده به علت گستردگی دسترسی به اینترنت و فضای مجازی در بین نوجوانان و جوانان و مواجهه اجتناب‌ناپذیر با محتوای خارج عرف جنسی، نگرانی زیادی در بین گروه‌