کارگاههاي روش تحقيق كيفيکارگاه‌های كيفي برگزارشده

کارگاه مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و سلامت 27-24 تیرماه 1398

خداوند متعال را شاکریم که یکی دیگر از سری کارگاه های مطالعات کیفی با عنوان کارگاه جامع مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و بهداشت در تاریخ های 24 الی 27 تی